Ana Sayfa
Fedek

FEDEK HAKKINDA

AMAÇ VE FAALİYET ALANLARI

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

FEDEK, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. FEF öğretim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,
 2. Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,
   Program yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,
 3. FEF programları paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,
 4. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,
 5. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek ve yardımlaşmak,
 6. Uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,
 7. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,
 8. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,
 9. Gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve internet sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanıyla ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, yaymak ve yayınlamak,
 10. Her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemesini temin etmek,
 11. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,
 12. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek, veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
 13. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek,
 14. Gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,
 15. Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 16. Amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

FEDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜRECİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 1. Programları önceden belirli olan değerlendirme ölçütlerine göre DEĞERLENDİRME
 2. Ölçütlerini yeterince sağlayan programları belirli süre için AKREDİTASYON
 3. Eğitimli değerlendirme grupları
 4. BELGELERE dayalı açık (gizli olmayan) değerlendirme ÖLÇÜTLERİ ve SÜRECİ  http// fedek.org.tr adresinden ulaşım
 5. Kurumların AKREDİTASYON başvurusunu gönüllü yapması
 6. FEDEK program değerlendirmesinin  ücret karşılığı  olması

FEDEK DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

Bu ölçütlerin amacı, paydaşların beklentilerini karşılamak üzere,

 1. En az 8 yarıyıl ya da eşdeğerinden (240 AKTS Kredisi) oluşan lisans düzeyindeki FEF programlarının,
 2. Kalite güvencesini sağlamak ve bu programların sürekli iyileştirilmesini desteklemektir.
 3. FEF programlarının değerlendirilmesi için başvuruda bulunan ilgili birim, söz konusu programların bu belgede yer alan ölçütleri yerine getirdiğini kanıtlamakla yükümlüdür.

FEDEK GENEL ÖLÇÜTLERİ

Ölçüt 1. ÖĞRENCILER

Ölçüt 2. PROGRAM ÖĞRETIM AMAÇLARI

Ölçüt 3. PROGRAM ÇIKTILARI

Ölçüt 4. ÖĞRETIM PLANI

Ölçüt 5. ÖĞRETIM KADROSU

Ölçüt 6. YÖNETIM YAPISI

Ölçüt 7. ALTYAPI

Ölçüt 8. KURUM DESTEĞI VE PARASAL KAYNAKLAR

Ölçüt 9. SÜREKLI İYİLEŞTİRME

 

SOSYOLOJİ PROGRAM ÖLÇÜTLERİ

 1. Genel, Kurumlar, Aile, Ekonomi, Siyaset, Eğitim, Sağlık, Din, Hukuk, Uygulamalı Sosyoloji gibi sosyolojinin temel alanları hakkında bilgi sahibi olma; 
 2. Sosyolojinin ve sosyolojik çözümlemenin tarihsel gelişimi, insan toplumsal hayatının anlaşılması ve açıklanmasında sosyolojik çözümlemeyi ilgilendiren temel ontolojik, epistemolojik, metodolojik ve kuramsal sorunlar, istihdam edilen başlıca bakış açıları, temel kavramlar, kuramlar, metodolojik yaklaşımlar, araştırma ve veri analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; 
 3. Diğer alanlardaki meslektaşları ve ilgili kişilerle birlikte çalışarak toplumsal ilişkiler, süreçler ve yapıların işleyiş biçimlerini, toplumsal politikaların etki ve sonuçlarını değerlendirebilme; 
 4. Yeni politika önerileri geliştirebilmek için temel veya uygulamalı yüksek vasıflı araştırma projeleri tasarlayabilme, uygulayabilme ve elde edilen verileri uygun yöntem ve teknikleri kullanarak analiz edebilme; 
 5. Diğer sosyal bilimler (tarih, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, felsefe vb.) alanlarından faydalanabilme;

SOSYOLOJİ PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Sosyoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en güncel kuram ve yöntemleri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç – gereçlerini, üst düzeyde kullanabilme
 2. Sosyoloji disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve sorunları, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceleme ve değerlendirme, geçmiş ve güncel bağlantıları ile konuları tanılama, analiz etme, tartışma ve gelecek projeksiyonu sunabilme
 3. Sosyoloji disiplini ve ilgili alanlarda elde ettiği birikimi aktif biçimde yazılı ve sözlü yolla ifade edebilir, bu alanlarda ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara araştırma ve rapor sunabilme
 4. Sosyoloji metotlarını kullanabilme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama, sentez yapma ve değerlendirme becerilerini kazanma
 5. Güncel sosyolojik kavramsallaştırmalara, akımlara ve tartışmalara eleştirel yönden yaklaşabilme
 6. Alanındaki yönelimleri, ihtiyaçları bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme
 7. Alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk üstlenme, bağımsız veya takım çalışması yaparak çözümler üretme, bilgi birikimini farklı disiplinlerle karşılaştırmak amacıyla alan dışı dersler alma
 8. Sosyoloji alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
 9. Sosyoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, donanımı ve istatistik bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma
 10. Sosyoloji alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
 11. Sosyolojik bilgiyi, diğer toplum bilimleriyle disiplinler arası bir düzlemde farklı toplum ve kültürlerde etkili bir şekilde işlema ve disiplinler arası çalışmalara katılma
 12. Alanında bilgisini geliştirmek yeni açılımlar ortaya koymak için çaba gösterir, yeniliklere açık olma ve bunu yaşam boyu sürdürme